ordenances fiscals

Quins són els principals canvis en les ordenances fiscals de Rubí pel 2020?

Les noves ordenances entren en vigor l'1 de gener

per Redacció , 8 d'octubre de 2019 a les 18:30 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 8 d'octubre de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Ordenança de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. S'adapten els preceptes als canvis normatius i per evitar discordances entre l'Ordenança General de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i la de l'Ajuntament. S'introdueixen canvis respecte al caràcter reservat a les dades (art. 5 i 7.5) i s'introdueixen les relacions electròniques dels ciutadans amb l'administració (art. 10, 12.1 i 16).

Impost sobre Béns Immobles (IBI). Es rebaixa el tipus de gravamen de les finques rústiques i les finques urbanes amb caràcter general, passant del 0,684 al 0,677; i es manté el tipus pels béns de característiques especials i tipus diferenciats. Es bonificaran els habitatges que hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament elèctric de l'energia solar.


Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Es concreta la documentació a aportar per obtenir la bonificació per increment de la plantilla amb contracte indefinit; es concreta el termini de sol·licitud i s'estableix un topall en la bonificació per a les empreses que aprofitin les energies renovables, i es concreta la documentació a aportar i s'estableix un topall (per evitar que el descompte no és superior al cost del servei) per a obtenir la bonificació per l'establiment d'un pla de transport pels treballadors.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S'ha redactat de nou l'exempció de l'impost a vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per adaptar-lo als canvis normatius. També es regula la bonificació a vehicles en funció de la classe de carburant o de les característiques dels motors, amb més descomptes per als que tinguin menys impacte sobre el medi ambient.


Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S'incrementa al 95% la bonificació per a les construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar i s'elimina l'obligació que els habitatges tinguin més de 10 anys. També s'incorpora com a supòsit de declaració d'especial interès les obres que s'hagin de fer a causa de catàstrofes meteorològiques.

Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. Es modifica la bonificació per aportacions a la deixalleria municipal, autocompostatge i participació en les recollides porta a porta comercials. S'estableix una tarifació més esglaonada i equitativa per als ciutadans que fan aportacions a la deixalleria.

Taxa per llicències urbanístiques. S'incorpora com a supòsit de declaració d'especial interès aquelles obres que s'hagin de fer a causa de catàstrofes meteorològiques, que quedaran exemptes del pagament de la taxa.

Taxa per expedició de documents administratius. S'elimina la taxa per la consulta dels documents inclosos en expedients incoats en els darrers 10 anys (3,5€), entre 11 i 20 anys d'antiguitat (56€) i amb antiguitat superior a 20 anys (79€).

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial i explotació dels horts urbans. Es deroga l'ordenança, per raons d'eficiència en la tramitació i gestió del cobrament.

Taxa per la prestació del servei del mercat municipal i per l'aprofitament i utilització del seus llocs, parades, locals i molls. S'adapta el preu de la concessió a la durada efectiva.

Preu públic per la venda de productes al punt d'informació. S'elimina el preu relatiu al rellotge de control horari i l'adhesiu de l'escut.

 

Participació