Política Municipal

Aquests són els punts que es debatran al ple municipal de Rubí

La sessió tindrà lloc aquest dijous amb 36 punts a l'ordre del dia

per Redacció, Rubí, Catalunya | 27 d'octubre de 2021 a les 11:00 |
La sala de plens de l'Ajuntament de Rubí | Localpres
Els partits de l'Ajuntament de Rubí prendran part aquest dijous al ple municipal ordinari del mes d'octubre. La sessió, que per primer cop durant la pandèmia tindrà lloc a la Sala de Plens, es podrà seguir en directe a través d'aquest enllaç.

L'ordre del dia del ple d'octubre consta de 36 punts, dels quals sis són mocions. Consulta sota aquestes línies tots els punts que es debatran a la sessió, que arrencarà a les cinc de la tarda.


A. Declaració institucional


1. Declaració Institucional del Ple de l'Ajuntament de Rubí per a la protecció del territori contra la construcció de noves línies d'alta tensió al seu terme municipal.

2. Declaració Institucional del Ple de l'Ajuntament de Rubí en suport a l'illa de la Palma per erupció volcànica.

B. Part resolutiva

3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 11/2021, de 30 de setembre de 2021.

4. Donar compte al Ple del canvi de denominació dels projectes: 2019/2/INVER/35 ‐2021/4/INVER/5 ‐ 2021/4/INVER/6 

5. Donar compte al Ple del Pla anual de control financer i auditories per l'any 2022 

6. Donar compte al Ple del nomenament del Sr. Juan Cristobal Aviles García, com a personal eventual de confiança o assessorament especial del lloc de treball d'assessor amb funcions de cap de Gabinet 

7. Presa de coneixement dels decrets de l'alcaldia i de les resolucions de les regidories delegades dictats entre l'1 de setembre i el 30 de setembre de 2021 

8. Donar compte al Ple de l'aprovació dels dies festius d'obertura comercial addicionals per a l'any 2022 al municipi de Rubí Exp. 10/2021/COMERÇ‐E.

9. Aprovació de l'ingrés de reintegrament de les aportacions municipals no justificades per part del grup Ciutadans de Rubí (V66573833) de l'exercici 2020

10. Aprovar modificació de retribucions del personal electe de l'Ajuntament de Rubí 

11. Designació del representant municipal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona Província 

12. Gestió de serveis públics en règim de gestió interessada relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers de Rubí. Assabentat canvi de nom AVANZA MOVILIDAD URBANA S.L. 

13. Contracte del servei de neteja de col∙legis públics i dependències municipals. Indemnització per suspensió de contracte COVID‐19 

14. Modificació pressupostària per transferència entre diferents àrees de despeses Núm. 75/2021. Escardívol.

15. Compatibilitat segona activitat

16. Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Rubí per a l'exercici de 2022 

17. Acord pel qual es regulen les condicions del control intern 

18. Ordre de continuïtat de les escoles bressol 

19. Continuïtat del servei de transport urbà a la finalització de la continuïtat actual i fins el 30 de setembre de 2022. Anul∙lació de documents comptables 

20. Contracte del servei públic de transport col∙lectiu urbà de viatgers de Rubí. Exclusió empresa licitadora 

21. Aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col∙laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge de Rubí, per a l'any 2021

22. Aprovar l'addenda de "Pròrroga i modificació del Conveni de col∙laboració
interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí, per a la continuació de la prestació del servei llar residència, servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d'inserció per a persones amb discapacitat, a Rubí" per l'any 2022 i la sol∙licitud de pròrroga del conveni per a l'exercici 2023 

23. Denegar la sol licitud de declaració d'interès municipal per la reforma interior en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c Sant Pere, 48 

24. Declaració d'especial interès municipal Església Evangèlica de Rubí 

25. Liquidació transport urbà 2020 

26. Aprovació documents comptables pagament servei transport urbà 

27. Imposar contribucions especials com a conseqüència de les obres d'urbanització corresponents al "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà I Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet" 

28. Assumptes urgents.

C. Part de control

29. Moció del grup municipal Veïns per Rubí (VR) per la col∙laboració entre administracions per la modificació de les línies elèctriques d'alta tensió que passen pel nucli urbà de Rubí 

30. Moció del grup municipal de Ciutadans Rubí per adherir‐se a la declaració "Kids save lives"

31. Moció del Grup Municipal de l'AUP per promoure el joc a l'espai públic

32. Moció del grup municipal Ciutadans Rubí (Partido de la Ciudadanía) per una senyalització inclusiva 

33. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes

34. Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana Rubí per al traspàs de rodalies Renfe a la Generalitat 

35. Assumptes urgents.

36. Precs i preguntes
 

 

Participació