1 de 10
habitatge

Aquests són els requisits per accedir als nous ajuts per a les despeses d'habitatge de Rubí

La convocatòria s'obrirà el pròxim 15 de setembre

Tenen l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius amb més necessitats | Ajuntament de Rubí
per Marta Casas, Rubí, Catalunya | 25 de setembre de 2021 a les 11:54 |
L'Ajuntament de Rubí posarà en marxa aquest any 2021 dues noves modalitats d'ajuts per fer front a les despeses d'habitatge, tal com va anunciar al mes de maig i va presentar al mes de juliol

Es tracta d'uns ajuts que substituiran els antics ajuts per fer front a l'IBI, que presentaven "dubtes jurídics" i podien arribar a ser constitutius de frau de llei. Amb aquests ajuts es pretén lluitar contra l'exclusió social en matèria d'habitatge, així com facilitar el seu accés als col·lectius amb més dificultats. 


Quins són els principals requisits d'accés a aquests ajuts?


Les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per fer front a les despeses d'habitatge defineixen la finalitat i les modalitats dels ajuts, i donen detalls sobre els col·lectius a qui s'adrecen, els ingressos màxims que s'han de tenir i l'import màxim dels ajuts, entre d'altres. 


Requisits generals

Tots els membres de la unitat de convivència han d'estar empadronats a l'habitatge, i la persona sol·licitant ha de ser major d'edat i disposar d'un número d'identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).

A més, la unitat de convivència no ha d'haver rebut cap altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per la mateixa finalitat d'altres administracions públiques o privades. 

La persona que sol·liciti l'ajut, ni les persones que hi convisquin, poden ser propietàries de cap immoble a l'habitatge habitual, ni a Rubí ni a cap altre municipi, tot i que s'estableixen algunes excepcions: que l'habitatge s'hagi adquirit per herència fruit d'una relació de matrimoni, parella estable o parentiu de primer grau i que sigui el domicili habitual d'una altra persona unida amb el sol·licitant per un primer grau; que les places d'aparcament o trasters no superin els 12.000 euros de valor cadastral, de manera individual, o els 15.000, de manera conjunta; o que les finques rústiques que siguin propietat del sol·licitant no superin els 5.000 euros de valor cadastral entre totes.

Per últim, s'ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària Catalana (ATC) i la Seguretat Social.

Requisits econòmics

El volum de la despesa de l'habitatge habitual durant el període d'execució de la convocatòria ha de significar un esforç equivalent, com a mínim, al 30% dels ingressos anuals bruts de la unitat de convivència, sempre que no superin determinades quantitats en funció dels membres que formin part de la unitat.

Així, els ingressos bruts màxims per accedir a l'ajut en els casos d'unitats formades per una sola persona seran els que resultin de multiplicar l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per dos. L'IRSC per a l'any 2021 és de 7.967,73 euros anuals. Així, el llindar de la convocatòria és de 15.935,R46 euros bruts en el cas d'una persona sola; 19.919,33 euros per a unitats d'entre dos i cinc persones (2,5 vegades l'IRSC anual), i 22.309,64 euros per a unitats de sis persones o més (2,8 vegades l'IRSC anual).

En el cas de les unitats de convivència amb persones discapacitades o dependents, l'IRSC s'ha de multiplicar per tres, és a dir que hi podran accedir totes aquelles unitats que tinguin uns ingressos bruts màxims de 23.903,19 euros anuals.

Pel que fa a les famílies monoparentals o nombroses, el llindar màxim de la convocatòria serà el mateix que per a les unitats familiars, però sumant-li un 10%: quan es tracti d'una unitat de convivència d'una sola persona, els ingressos bruts anuals no podran superar els 17.529 euros; en el cas que siguin entre dos i cinc membres, 21.911,26 euros, i de 24.540,60 euros en el cas de les unitats de sis membres o més.

Finalment, en els casos de famílies o unitats de convivència amb les dues situacions específiques de discapacitat o dependència i monoparentalitat o família nombrosa, s'aplicarà el mateix barem que per a les famílies amb persones dependents sumant-li un 10%: els ingressos bruts màxims d'aquestes unitats de convivència, independentment del nombre de membres, hauran de ser de 26.293,51 euros anuals.

Requisits específics

En el cas de la modalitat 1, dirigida a propietaris, cal ser titular o cotitular d'un dret real d'usdefruit o d'habitació o de propietat, tenint en compte que rebre ajuts per ambdós drets és incompatible.

Pel que fa a la modalitat 2, adreçada a llogaters, cal que tots els membres de la unitat de convivència de la sol·licitant siguin menors de 34 anys o, d'altra manera, ser membre d'una família monoparental reconeguda com a tal - amb un títol que ho acrediti. A més, tots els membres de la unitat han d'estar empadronats a l'habitatge llogat.

El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat al municipi de Rubí com a arrendatari, entre el dia 1 de novembre de 2020 i el 28 de juliol de 2021. Els subarrendaments queden exclosos d'aquests ajuts.

Quina és la quantia màxima de l'ajut?


En la modalitat 1, que es destina a fer front a les despeses generals de l'habitatge - subministraments, quotes hipotecàries, taxa d'escombraries o quotes ordinàries i extraordinàries de la comunitat - té tres trams d'ajuts: el mínim és de 70 euros i el màxim, de 175. La quantia de cada ajut es decidirà en funció de cada cas i del nombre de persones sol·licitants. Si el crèdit que s'assigna a la convocatòria - 43.000 euros per a aquesta modalitat - no és suficient per atendre totes les sol·licituds, es podria aplicar una reducció proporcional de l'import de tots els ajuts per ajustar el crèdit total al que s'ha assignat a aquesta convocatòria.

En la modalitat 2, l'ajut serà de 950 euros per sol·licitud com a màxim, que han de servir per fer front a les despeses de formalització del contracte de lloguer
 

   Bases reguladores dels ajuts a les despeses d'habitatge by Naciodigital on Scribd

 

 

Participació